Russian German Italian English
Spanish French Turkish Chinese
 
 
菜单:
主页
翻译服务
价格
联系我们
 
 
 
主页 翻译服务 联系我们
   
       
   
翻译服务

翻译服务世界通翻译局提供以下翻译和相关服务:

 • 法庭翻译
 • 法律翻译
 • 技术翻译
 • 医学翻译
 • 口译
 • 公证翻译
 • 合法化和注释
 • 网站翻译
 • 网站翻译支持

如果您希望知道翻译项目具体价格和完成翻译所需时间,请填写反馈表或者通过 otkrmir@mail.ru 发送讯息给我们。我们将尽快和您联系,并为您提供所有所需详细信息。

俄罗斯语种及其各语种人数列表


人数超过一百完的语种:

 • 俄罗斯语——大部分人口
 • 鞑靼语——5,347,706
 • 德语(第二母语或者母语)——2,895,147
 • 乌克兰语——1,815,210
 • 巴什基尔语——1,379,727
 • 车臣语——1,331,844
 • 楚瓦什语——1,325,382

人数十万到一百万之间的语种

 • 亚美尼亚语——904,892
 • 阿瓦尔语——784,840
 • 阿塞拜疆语——669 757
 • 莫尔多维亚语、莫克沙语、厄尔兹克语——614 260
 • 卡巴尔德语——587 547
 • 哈萨克语——563 749
 • 达尔吉语——503 523
 • 奥瑟里恩语——493 610
 • 乌德穆尔特语——463 837
 • 库梅克语——458 121
 • 雅库特语——456 288
 • 马里语——451 033
 • 英古什语——405 343
 • 莱兹金语——397 310
 • 布里亚特语——368 807
 • 白俄罗斯语——316 890
 • 卡拉恰伊-巴尔卡尔语——302 748
 • 格鲁吉亚语——286 285
 • 图瓦语——242 754
 • 乌兹别克语——238 831
 • 科米语——217 316
 • 吉普赛语——166 514
 • 土耳其语——161 319
 • 卡尔梅可语——153 602
 • 拉克语——153 373
 • 摩尔多瓦语——147 035
 • 塔吉克语——131 530
 • 阿迪盖语——129 419
 • 塔巴萨兰语——128 391

一万到十万人口之间的语种

 • 科米-彼尔米亚克语——94 328
 • 波兰语——94 038
 • 诺盖语——90 020
 • 阿尔泰语——65 534
 • 韩语——60 088
 • 汉语——59 235
 • 希腊语——56 473
 • 意大利语——54 172
 • 卡累里亚语——52 880
 • 哈萨克语——52 217
 • 芬兰语——51 891
 • 阿拉伯语——50 140
 • 立陶宛语——49 020
 • 吉尔吉斯语——46 319
 • 土库曼语——38 533
 • 阿巴札语——38 247
 • 山区马里语——36 822
 • 库尔德语——36 609
 • 拉脱维亚语——34 759
 • 涅涅茨语——31 311
 • 保加利亚语——30 894
 • 希伯莱语、依地语——30 019
 • 阿古尔语——29 399
 • 卢塔语——29 383
 • 爱沙尼亚语——26 645
 • 越南语——26 197
 • 日语——24 787
 • 安迪语——23 729
 • 罗马尼亚语——22 663
 • 德多语——15 356
 • 汉蒂语——13 568
 • 捷克语——13 242
 • 蒙古语——11 498
独联体和波罗的海国家所讲语种列表
 • 爱沙尼亚语
 • 拉脱维亚语
 • 立陶宛语
 • 白俄罗斯语
 • 乌克兰语
 • 摩尔多瓦语
 • 乌兹别克语
 • 吉尔吉斯语
 • 哈萨克语
 • 土库曼语
 • 塔吉克语
 • 亚美尼亚语
 • 格鲁吉亚语
 • 阿塞拜疆语 
       
  © 2006 世界通
Programming by BondSoft